Przed wyru­sze­niem na spływ kaja­ko­wy nale­ży pod­nieść swo­ją szyb­kość i siłę poprzez sze­reg ćwi­czeń. Wyda­wać by się mogło, że pod­czas wio­sło­wa­nia tyl­ko gór­na część cia­ła jest aktyw­na. Jed­nak­że pod­czas pły­wa­nia pra­cu­ją rów­nież nogi. Dla­te­go też tre­ning powi­nien obej­mo­wać ćwi­cze­nia całe­go cia­ła. Spra­wi to, że mniej­sze będzie ryzy­ko wystą­pie­nia zwich­nięć lub bólów pleców.

Mię­śnie czwo­ro­gło­we rów­nież są wyko­rzy­sty­wa­ne pod­czas wio­sło­wa­nia, dla­te­go war­to pod­czas tre­nin­gu zwró­cić na nie uwa­gę. Dobrym ćwi­cze­niem dla nich jest bie­ga­nie, jaz­da na rowe­rze. Pozwa­la to na ich wzmoc­nie­nie i pod­nie­sie­nie wytrzy­ma­ło­ści. Poza tym taka aktyw­ność dobrze wpły­wa na układ ser­co­wo-naczy­nio­wy i popra­wia ogól­ną wydol­ność organizmu.

Moż­na rów­nież upra­wiać pły­wa­nie. Jest to dosko­na­ła for­ma wzmac­nia­ją­ca całe ciało.

Nie­za­leż­nie od tego jaką for­mę aktyw­no­ści wybie­rze­my, tre­ning powi­nien prze­bie­gać deli­kat­nie i spo­koj­nie. Nale­ży zwra­cać uwa­gę na sygna­ły wysy­ła­ne przez nasze cia­ło – bólem infor­mu­je, że dzie­je się coś złe­go. Nie nale­ży prze­kra­czać wła­snej gra­ni­cy wytrzymałości.

Regu­lar­ne ćwi­cze­nia mogą pomóc unik­nąć obra­żeń i cie­szyć się tyl­ko przy­jem­ny­mi wspo­mnie­nia­mi z wypraw.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments