Zespół serwisu TRAIL.PL we współpracy z pracownikami Tatrzańskiego Parku Narodowego stworzył dla turystów mobilną aplikację “Twój Tatrzański PN”. Dzięki niej możesz lepiej poznać szlaki i ciekawe miejsca w Parku.

POZNAJ TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Apli­ka­cja ”Twój Tatrzań­ski PN” zawie­ra opi­sy, zdję­cia i mapy wszyst­kich szla­ków leżą­cych na tere­nie Tatrzań­skie­go Par­ku Naro­do­we­go. Dzię­ki geo­li­ka­li­za­cji możesz na bie­żą­co spraw­dzać gdzie jesteś i czy podą­żasz wła­ści­wą tra­są. Ponad­to znaj­dziesz tu opi­sy i współ­rzęd­ne wie­lu inte­re­su­ją­cych miejsc i cie­ka­wo­stek. Aby nie nara­żać Cię na kosz­ty zwią­za­ne z trans­fe­rem danych w apli­ka­cji możesz pobrać dar­mo­wą mapę Tate i Zako­pa­ne­go, któ­ra pozwo­li Ci na zwie­dza­nie bez dostę­pu do sie­ci komórkowej!

ZAPISUJ WYPRAWY

“Twój Tatrzań­ski PN” daje moż­li­wość wygod­ne­go doku­men­to­wa­nia swo­ich wypraw — nagry­wa­jąc tra­sę wyciecz­ki możesz zazna­czyć cie­ka­we miej­sca, doda­wać zdję­cia i komen­ta­rze, a nawet dzie­lić się nimi ze zna­jo­my­mi. Dostęp do sta­ty­styk podró­ży pozwo­li Ci utrzy­mać odpo­wied­nie tem­po mar­szu, a tak­że, w razie nagłej potrze­by bły­ska­wicz­nie prze­słać infor­ma­cje o swo­im poło­że­niu za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub SMS do dowol­nej oso­by spo­śród Two­ich kon­tak­tów. Ponad­to, po zalo­go­wa­niu do TRAIL.PL możesz oglą­dać i edy­to­wać zebra­ne śla­dy w prze­glą­dar­ce internetowej.

BĄDŹ BEZPIECZNY!

Apli­ka­cja zawie­ra zestaw przy­dat­nych arty­ku­łów nt. bez­pie­czeń­stwa w górach i zacho­wa­nia się na szla­kach. Możesz przej­rzeć aktu­al­ne komu­ni­ka­ty tury­stycz­ne, ostrze­że­nia lawi­no­we oraz spraw­dzić pro­gno­zę pogo­dy na naj­bliż­sze 6 dni aż dla 7 sta­cji (Doli­na Cho­cho­łow­ska, Doli­na Koście­li­ska, Doli­na Pię­ciu Sta­wów Pol­skich, Kaspro­wy Wierch, Mor­skie Oko, Zako­pa­ne, Łomnica).

Jeśli masz włą­czo­ny GPS, w każ­dej chwi­li możesz prze­słać infor­ma­cję nt. swo­je­go aktu­al­ne­go poło­że­nia do dowol­nej oso­by. Do wybo­ru masz SMS lub wia­do­mość e‑mail. Możesz też po pro­stu zadzwo­nić i prze­czy­tać swo­ją pozy­cję z ekra­nu telefonu.

Aplikacja “Twój TPN” nagrodzona w konkursie Appawadrd 2015

Apli­ka­cja “Twój Tatrzań­ski Park Naro­do­wy” wygra­ła kon­kurs na naj­lep­szą apli­ka­cję roku w kate­go­rii “EDUKACJA” na urzą­dze­niach z sys­te­mem Andro­id. Peł­ny wah­larz dostęp­nych funk­cji zamie­ści­li­śmy na poniż­szej grafice.

Apli­ka­cja dostęp­na jest na użą­dze­niach z sys­te­mem iOS i Andro­id. Aby ją pobrać zeska­nuj poniż­szy kod QR lub klik­nij go by przejść do sklepów.