Wraz z sys­te­mem nawi­ga­cji GPS oraz jej zasto­so­wa­niem w smart­pho­nach poja­wił się nowy model podró­żo­wa­nia. Rów­nież gór­skie wypra­wy powo­li zmie­nia­ją swo­je obli­cze. Praw­do­po­dob­nie wkrót­ce nawet napo­tka­ni har­ce­rze będą dzier­ży­li w dło­niach raczej urzą­dze­nia GPS niż kom­pa­sy. Jak więk­szość tech­no­lo­gicz­nych gadże­tów pod­bi­ja­ją­cych świat, rów­nież nawi­ga­cja GPS ma swo­je wady i zale­ty. Nie mniej jed­nak, war­to nauczyć się nią posługiwać.


Zacznij­my od zasa­dy dzia­ła­nia nawi­ga­cji GPS. Uży­wa­jąc sie­ci sate­li­tów krą­żą­cych po orbi­cie naszej pla­ne­ty, sys­tem ten usta­la dokład­ną pozy­cję na glo­bie poprzez trian­gu­la­cję. Ist­nie­ją dwa spo­so­by usta­la­nia pozy­cji. Pierw­szy, dwu­wy­mia­ro­wy, uży­wa w pro­ce­sie trian­gu­la­cji trzech sate­li­tów i w efek­cie poda­je dokład­ną pozy­cję na glo­bie. Sys­tem trój­wy­mia­ro­wy nato­miast, usta­la pozy­cję przy pomo­cy czte­rech sate­li­tów i oprócz dokład­nej pozy­cji na glo­bie, poda­je też wysokość.

Uży­wa­jąc odbior­ni­ka GPS (np. w tele­fo­nie), musisz upew­nić się, że sygnał prze­ka­zy­wa­ny pomię­dzy odbior­ni­kiem a sate­li­tą nie jest blo­ko­wa­ny przez budyn­ki, drze­wa ani inne prze­szko­dy, któ­re znacz­nie pogar­sza­ją dokład­ność pomia­rów (przy moc­no zachmu­rzo­ny nie­bie rów­nież możesz zaob­ser­wo­wać zwięk­sze­nie błę­du). Ponad­to powi­nie­neś zaopa­trzyć się w zestaw zapa­so­wych bate­rii (lub power­bank). Same­go odbior­ni­ka nale­ży strzec przed uszko­dze­niem, a oprócz nie­go zabrać na wyciecz­kę rów­nież kom­pas oraz mapę. Nie nale­ży pole­gać tyl­ko i wyłącz­nie na nawi­ga­cji GPS.

Orien­ta­cja to okre­śle­nie twe­go poło­że­nia na mapie. Swo­ją pozy­cję możesz po pro­stu odczy­tać z wyświe­tla­cza urzą­dze­nia GPS. Oczy­wi­ście, będzie ci potrzeb­na topo­gra­ficz­na mapa, aby prze­ło­żyć poda­ne dane na pozy­cję na mapie. Nale­ży przy tym pamię­tać, że nawi­ga­cja GPS wciąż nie jest zbyt dokład­na, tak więc poda­ne przez nie­go poło­że­nie nale­ży trak­to­wać z zaufa­niem ogra­ni­czo­nym do mar­gi­ne­su błę­du rów­ne­go kil­ku-kil­ku­dzie­się­ciu metrom.

Nawi­ga­cja to z kolei nakre­śla­nie kur­su przy uży­ciu urzą­dze­nia GPS. Oprócz poda­nia two­jej pozy­cji urządzenie/aplikacja może ci rów­nież zapro­po­no­wać kil­ka moż­li­wych tras do punk­tu, do któ­re­go zamie­rzasz dotrzeć. Sys­tem GPS może być uży­wa­ny podob­nie jak cyfro­wy kom­pas. Poza tym możesz zapi­sać punk­ty przez któ­re prze­cho­dzisz, aby sys­tem popro­wa­dził cię według nich w dro­dze powrot­nej. Wresz­cie mapy wraz ze szla­ka­mi moż­na ścią­gnąć z inter­ne­tu. Uży­wa­jąc tych map możesz zapla­no­wać swo­ją wyciecz­kę, a GPS popro­wa­dzi cię wska­zu­jąc dro­gę. Dzia­ła to na podob­nej zasa­dzie, jak samo­cho­do­wa nawi­ga­cja GPS.

Zobacz tak­że:

- pro­jekt UMP­pcPL — dar­mo­we mapy Pol­ski i pozo­sta­łych państw Euro­py na urzą­dze­nia GPS (może­cie dołą­czyć do gro­na twór­ców mapy — jak? Klik­nij tutaj 🙂 )

- skąd brać mapy, jak je insta­lo­wać i na czym — blog rowerempogorach.pl