Już wkrót­ce, w dniach od 22 do 23 listo­pa­da 2013 r. odbę­dzie się IX Wro­cław­ski Prze­gląd Pio­sen­ki Stu­denc­kiej, jeden z naj­więk­szych pol­skich festi­wa­li pro­mu­ją­cych poezję śpie­wa­ną i pio­sen­kę tury­stycz­ną. Podob­nie, jak w przy­pad­ku poprzed­nich edy­cji, miło­śni­ków gór ugo­ści kam­pus Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej — tym razem w nowo zbu­do­wa­nej Stre­fie Kul­tu­ry Stu­denc­kiej. Po raz pierw­szy tak­że mamy przy­jem­ność dołą­czyć do gro­na patro­nów medial­nych imprezy.

Prze­gląd podzie­lo­ny jest na dwie zasad­ni­cze czę­ści: wystę­py gwiazd sce­ny stu­denc­kiej i kon­kurs wyko­naw­ców. Spo­śród tego­rocz­nych zespo­łów war­to wymie­nić przede wszystkim:

 • Lubel­ską Fede­ra­cję Bardów,
 • Danie­la Gałąz­kę z Zespołem,
 • Adsu,
 • Słod­ki Całus od Buby,
 • Dom o Zie­lo­nych Progach,
 • Na Bani,
 • Pod Wiatr,
 • Pio­tra Kędziorę,
 • Żeby Nie Piekło,
 • Chwi­lę Nie­uwa­gi i
 • YesKiez­Si­ru­mem.

Roz­pię­tość gatun­ków muzycz­nych przy­pra­wia tu o zawrót gło­wy, ale nale­ży pamię­tać, że pio­sen­ka stu­denc­ka przed­kła­da ponad wszyst­ko funk­cję wspól­ne­go byto­wa­nia. Jest to rodzaj muzy­ki, któ­ry podej­mu­je pró­bę połą­cze­nia ambit­nej poezji ze współ­cze­sną kul­tu­rą, dzię­ki cze­mu zbli­ża do sie­bie ludzi z zupeł­nie innych światów.

Nie­zwy­kle istot­ną misję Prze­glą­du sta­no­wi pro­mo­cja debiu­tu­ją­cych zespo­łów. Pod­czas kon­kur­su kil­ku­na­stu wyko­naw­ców powal­czy o nagro­dę pie­nięż­ną i moż­li­wość zagra­nia fina­ło­we­go reci­ta­lu. Naj­lep­si mają szan­sę tra­fić na wyda­wa­ną co roku pły­tę z serii “W górach jest wszyst­ko, co kocham”. Pre­mie­ra jej tego­rocz­nej edy­cji odbę­dzie się w sobot­ni wieczór.

WIĘCEJ INFORMACJI: http://przeglad.wgorach.art.pl/2013/informacje