Wdzydz­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy leży w cen­trum woje­wódz­twa pomor­skie­go, w pół­noc­nej czę­ści Borów Tuchol­skich. To praw­dzi­wy raj dla żegla­rzy z wie­lo­ma roz­le­gły­mi, połą­czo­ny­mi ze sobą jezio­ra­mi. Moż­na tu zna­leźć licz­ne ośrod­ki wypo­czyn­ko­we i szla­ki pro­wa­dzą­ce do cie­ka­wych zabyt­ków, któ­re ide­al­nie nada­ją się do rowe­ro­wych wycieczek.

Tery­to­rium Wdzydz­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go roz­po­czy­na się parę kilo­me­trów na połu­dnie od Koście­rzy­ny, miej­sco­wo­ści leżą­cej przy dro­dze kra­jo­wej nr 20. Leży on w bar­dzo inte­re­su­ją­cym regio­nie pod wzglę­dem przy­rod­ni­czym i tury­stycz­nym, nie­ca­łe 10 km na wchód od Zabor­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, któ­ry to sta­no­wi otu­li­nę Par­ku Naro­do­we­go Bory Tuchol­skie. Nie­ca­łe 20 km na pół­noc od Wdzydz­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go roz­po­czy­na się nato­miast Kaszub­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy. Park wdzydz­ki jest kró­le­stwem wie­lu gatun­ków pta­ków i innych zwie­rząt. Nad tutej­sze, obfi­te w ryby zbior­ni­ki wod­ne chęt­nie ścią­ga­ją węd­ka­rze i spra­gnie­ni odpo­czyn­ku na łonie przy­ro­dy turyści.

W cen­tral­nej czę­ści Wdzydz­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go znaj­du­je się ogrom­ne Jezio­ro Wdzy­dze. Akwen ten, ze wzglę­du na spo­re roz­mia­ry, bywa też nazy­wa­ny Wiel­ką Wodą lub Kaszub­skim Morzem. Na Jezio­rze Wdzy­dze moż­na zna­leźć kil­ka dużych wysp, z któ­rych jed­na, Ostrów Wiel­ki, jest zamiesz­ka­ła. Wzdłuż bar­dzo uroz­ma­ico­nej linii brze­go­wej akwe­nu cią­gnie się wie­le zato­czek i pół­wy­spów. Jezio­ro Wdzy­dze jest połą­czo­ne z czte­re­ma inny­mi zbior­ni­ka­mi: Jezio­rem Radol­nym, do któ­re­go wpły­wa rze­ka Wda, a tak­że Jele­nim, Goluń i Słu­pi­sko. Two­rzą one roz­le­gły kom­pleks wod­ny, przez któ­ry wie­dzie wie­le dosko­na­łych tras dla żegla­rzy i szla­ków kaja­ko­wych. Wokół tutej­szych jezior moż­na zna­leźć też spo­ro ośrod­ków wypo­czyn­ko­wych. Na pół­no­cy, w miej­sco­wo­ści Wdzy­dze, przy któ­rej jezio­ro o tej samej nazwie łączy się z Jele­nim, dzia­ła sta­ni­ca wod­na PTTK. W pobli­żu wzno­si się też wyso­ka wie­ża wido­ko­wa, z któ­rej moż­na obser­wo­wać pięk­ną pano­ra­mę całej okolicy.

Nad brze­giem Jezio­ra Jele­nie­go pro­wa­dzi ozna­ko­wa­ny na czer­wo­no Szlak Kaszub­ski. Docho­dzi się nim do małej miej­sco­wo­ści Wdzy­dze Kiszew­skie, w któ­rej war­to odwie­dzić cie­ka­wy park etno­gra­ficz­ny, pre­zen­tu­ją­cy archi­tek­tu­rę i kul­tu­rę Kaszu­bów. Kasa bile­to­wa skan­se­nu mie­ści się w drew­nia­nym dwor­ku, któ­ry tra­fił tu ze Skwie­raw. Cie­ka­wy­mi obiek­ta­mi są też m.in. wia­tra­ko­wy młyn „Holen­der” z dru­giej poło­wy XIX w. i pocho­dzą­ca z tego same­go okre­su maszy­na paro­wa w tar­ta­ku. Kolej­ny­mi przy­stan­ka­mi na czer­wo­nym szla­ku są Jezio­ro Gołuń i noszą­ca tą samą nazwę wieś let­ni­sko­wa. Następ­nie docho­dzi się do sta­rej, kaszub­skiej wsi Opluch, w któ­rej wzno­si się cie­ka­wy, drew­nia­ny kościółek.

Nad poło­żo­ny­mi w cen­trum Wdzydz­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go jezio­ra­mi prze­bie­ga tak­że zie­lo­ny Szlak Kamien­nych Krę­gów, pro­wa­dzą­cy z Sie­ra­ko­wic do Czar­nej Wody. Z Gołu­nia moż­na nim dojść nad Jezio­ro Chą­dzie i dalej, do rezer­wa­tu przy­ro­dy Krwa­we Doły. Wybie­ra­jąc się tym szla­kiem na wyciecz­kę w odwrot­nym kie­run­ku, moż­na dojść nad Jezio­ro Stu­pi­no i do zabyt­ko­wej wsi Jusz­ki, w któ­rej zacho­wa­ło się wie­le typo­wych, kaszub­skich dom­ków z XIX i XX w.

Jezio­ro Wdzy­dze, fot. Szwedz­ki, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments