zdjęcie konkursowe

Kon­kur­so­we zdję­cie zosta­ło zro­bio­ne i umiesz­czo­ne w komen­ta­rzu do zie­lo­ne­go szla­ku, wio­dą­ce­go z Nowe­go Tar­gu na Tur­bacz, któ­re­go wklej­kę z mapą znaj­dzie­cie poniżej.

WYNIKI KONKURSU

Wia­trosz­czel­na opa­ska GORE z logo­ty­pem TRAIL.PL powę­dru­je do Bar­to­sza Spy­chal­skie­go! Jego odpo­wiedź dotar­ła do nas 27.01.2014r. o godz. 15:48, czy­li ponad godzi­nę wcze­śniej niż kolej­ne zgło­sze­nia. Dzię­Żu­je­my za zgło­sze­nie i gra­tu­lu­je­my wszyst­kim, któ­rzy udzie­li­li pra­wi­dło­wej odpowiedzi!

Już nie­dłu­go będzie­my roz­da­wać BUFFY od ICEBUG — głów­ne­go spon­so­ra zawo­dów w bie­gach gór­skich i na orien­ta­cję orga­ni­zo­wa­nych przez człon­ków wypra­wy “Kar­pac­kie Wyzwa­nie 2013”.

Zobacz cały szlak Szlak Nowy Targ — Turbacz

Już w pią­tek, w tej prze­pięk­nej oko­li­cy będą się szko­lić uczest­ni­cy Win­ter­Camp 2014. Wię­cej o impre­zie dowie­cie się z opi­su na https://trail.pl/poi/winter-camp-2014.

Opaska na mapie