Wiśnic­ko-Lip­nic­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy leży na Pogó­rzu Wiśnic­kim, w środ­ko­wej czę­ści woje­wódz­twa mało­pol­skie­go. Tutej­sze szla­ki tury­stycz­ne wio­dą wśród malow­ni­czych wzgórz, falu­ją­cych pól i zato­pio­nych w lesie, tajem­ni­czych gła­zów. Coś dla sie­bie znaj­dą tutaj miło­śni­cy zam­ków i góral­skich bacówek.

Tery­to­rium Wiśnic­ko-Lip­nic­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go roz­cią­ga się pomię­dzy Wiśni­czem Małym pod Boch­nią na pół­no­cy, a Kamion­ką Małą na połu­dniu. Jest odda­lo­ny oko­ło 40 km na wschód od Kra­ko­wa, skąd moż­na do nie­go dotrzeć kra­jo­wą „czwór­ką”. Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną kra­jo­bra­zu par­ku są wyra­sta­ją­ce spod zie­mi monu­men­tal­ne gła­zy, takie jak Kamień Grzyb, umiej­sco­wio­ny w rezer­wa­cie nie­opo­dal miej­sco­wo­ści Połom Duży, czy fan­ta­zyj­nie poroz­dzie­ra­ne Kamie­nie Bro­dziń­skie­go pomię­dzy miej­sco­wo­ścia­mi Lip­ni­ca Gór­na i Rajbrot.

Spo­ro pen­sjo­na­tów i pokoi gościn­nych moż­na zna­leźć w leżą­cej tuż przy pół­noc­nej gra­ni­cy par­ku Boch­ni. Kil­ka hote­li i schro­nisk mło­dzie­żo­wych jest roz­rzu­co­na tak­że w innych miej­sco­wo­ściach, m.in. w Sta­rym Wiśni­czu (przy dro­dze woje­wódz­kiej nr 965, pro­wa­dzą­cej z Boch­ni do Nowe­go Wiśni­cza i połu­dnio­wej czę­ści par­ku). W Boch­ni war­to się zatrzy­mać, aby obej­rzeć tam­tej­szą malow­ni­czą sta­rów­kę, gotyc­ką bazy­li­kę z XV w. z cie­ka­wą, drew­nia­ną dzwon­ni­cą, a tak­że zabyt­ko­wą kopal­nię soli.

Naj­cen­niej­szym zabyt­kiem na tere­nie Wiśnic­ko-Lip­nic­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go jest rene­san­so­wy zamek w Nowym Wiśni­czu. Został on wznie­sio­ny już w XIV w., a w kolej­nych wie­kach był paro­krot­nie prze­bu­do­wy­wa­ny. Obec­nie zamek jest odre­stau­ro­wa­ny i udo­stęp­nio­ny dla zwie­dza­ją­cych. Zachwy­ca tury­stów swo­im pięk­nym dzie­dziń­cem z pod­cie­nia­mi i wyso­ki­mi skle­pie­nia­mi zam­ko­wej kapli­cy. Moż­na w nim też zoba­czyć m.in. salę balo­wą i kryp­tę z sar­ko­fa­ga­mi jego daw­nych wła­ści­cie­li. W Nowym Wiśni­czu cie­szy oko tak­że zabyt­ko­wa sta­rów­ka ze wzno­szą­cym się na skra­ju par­ku, wcze­sno­ba­ro­ko­wym ratuszem.

Z Boch­ni do Nowe­go Wiśni­cza moż­na dojść nie­bie­skim szla­kiem tury­stycz­nym PTTK. Trakt ten pro­wa­dzi następ­nie do rezer­wa­tu przy­ro­dy „Kamień Grzyb”. Jego nazwa odno­si się do nie­zwy­kłe­go kształ­tu widocz­nych tu gła­zów, wyła­nia­ją­cych się z łagod­nych sto­ków wśród buko­we­go lasu. Nie­bie­ski szlak tury­stycz­ny pro­wa­dzi dalej przez 441-metro­wy szczyt Paprot­na do kolej­ne­go pomni­ka przy­ro­dy, nazwa­ne­go Kamie­nia­mi Bro­dziń­skie­go. Następ­nie scho­dzi do nie­wiel­kiej wsi Raj­brot w doli­nie rze­ki Uszwi­cy. Naj­cie­kaw­szym zabyt­kiem tej miej­sco­wo­ści jest drew­nia­ny kośció­łek Naro­dze­nia Naj­święt­szej Marii Pan­ny z począt­ku XVI w. Raj­brot jest malow­ni­czo poło­żo­ny wśród kil­ku wzgórz. Na jed­nym z nich, górze Koby­ła, moż­na odwie­dzić cmen­tarz żoł­nie­rzy armii austro-węgier­skiej, pole­głych w tym rejo­nie w cza­sie I woj­ny świa­to­wej. Nie­bie­ski szlak PTTK pro­wa­dzi z Raj­bro­tu jesz­cze dalej, na wzno­szą­ce się na wyso­kość 661 m n.p.m. Łopu­sze. Jest to naj­da­lej na pół­noc wysu­nię­ty szczyt Beski­du Wyspo­we­go. Szlak nie­bie­ski pro­wa­dzi stąd do Tym­bar­ku. Na Łopu­szu krzy­żu­je się nato­miast z ozna­ko­wa­nym na zie­lo­no trak­tem tury­stycz­nym, któ­rym moż­na zejść do Żegociny.

Rezer­wat przy­ro­dy Kamień Grzyb, fot. Jerzy Opio­ła, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments