Oto przy­kła­do­wy wygląd mapy dyna­micz­nej, któ­rą mogą Pań­stwo w pro­sty spo­sób wyge­ne­ro­wać i umie­ścić na wła­snej stro­nie (stro­nach) po zało­że­niu kon­ta partnerskiego:

Zobacz cały szlak Mały Szlak Beskidz­ki w Beski­dzie Andry­chow­skim i Gru­pie Żurawicy

Mapa może mieć dowol­ną wiel­kość, rów­nież zakres jej tre­ści wyświe­tla­nej domyśl­nie moż­na zmie­nić. Ponad­to inter­nau­ci odwie­dza­ją­cy stro­nę zawie­ra­ją­cą “wklej­kę” mogą dosto­so­wać mapę pod­kła­do­wą czy wyświe­tla­ne war­stwy do wła­snych potrzeb, za pomo­cą brą­zo­we­go przy­ci­sku w gór­nym pra­wym rogu mapy.

Wię­cej infor­ma­cji zna­leźć moż­na w arty­ku­le https://trail.pl/a/nowe-wklejki-z-profilem-wysokosci