Sto­wa­rzy­sze­nie WOLONTARIAT DLA PRZYRODY zapra­sza do udzia­łu w kon­kur­sie “Podaj Dalej” wszyst­kich wolon­ta­riu­szy, któ­rzy do lip­ca tego roku wzię­li bądź wezmą udział w pro­jek­tach reali­zo­wa­nych na tere­nie jed­ne­go z wymie­nio­nych poni­żej par­ków narodowych:

War­to podzie­lić się wspo­mnie­nia­mi lub wypra­co­wać nowe, zwłasz­cza, że nagro­dy są bar­dzo war­to­ścio­we i powin­ny przy­paść do gustu każ­de­mu turyście!

Nagro­dy:

  • miej­sce I: 5‑dniowy pobyt dla dwóch osób w jed­nym z w/w Par­ków i kom­plet sprzę­tu tury­stycz­ne­go (śpi­wór pucho­wy, ter­mos, latarka-czołówka),
  • miej­sce II: kij­ki teleskopowe,
  • miej­sce III: kuchen­ka turystyczna,
  • wszy­scy lau­re­aci: rocz­na pre­nu­me­ra­ta kwar­tal­ni­ka “Tatry” oraz zesta­wy wydaw­nictw parkowych.

Co zro­bić, by wygrać?

Koniecz­nie nale­ży pobrać for­mu­larz spra­woz­da­nia, w któ­rym zamie­ści­cie krót­ką cha­rak­te­ry­sty­kę akcji, w któ­rej bra­li­ście udział. Rela­cja powin­na zawie­rać tak­że opis zasto­so­wa­nych metod, for­my przed­się­wzię­cia, spo­sób jego wyko­na­nia czy zaan­ga­żo­wa­nie spo­łecz­ne. Do poda­nia nale­ży załą­czyć kil­ka foto­gra­fii doku­men­tu­ją­cych dany pro­jekt, w tym przy­naj­mniej jed­ną, przed­sta­wia­ją­cą zgła­sza­ją­ce­go pod­czas reali­za­cji przedsięwzięcia.

WAŻNE: zgło­sze­nie musi być potwier­dzo­ne przez pra­cow­ni­ka par­ku, w któ­rym odby­wa­no wolontariat!

Kie­dy spra­woz­da­nie będzie goto­we, nale­ży je prze­słać na adres Magur­skie­go Par­ku Naro­do­we­go (Kremp­na 59, 38–232 Kremp­na) lub adres e‑mail (mkus@magurskipn.pl) z dopi­skiem „Kon­kurs Podaj Dalej”.

Przy­dat­ne linki