Transkrypcja: Wspinaczka — haczenie pięty i podhaczanie palcy

Cześć, jestem Andrzej, cześć jestem Jago­da, dzi­siaj poroz­ma­wia­my o hacze­niu pię­ty oraz na pod­ha­cza­niu palcy.

Andrzej wyko­rzy­sta teraz pal­ce do tego, by przy­trzy­mać się w dachu. Ści­ska chwyt i dzię­ki temu może zawi­snąć swo­bod­nie na jed­nej ręce.

Zazwy­czaj pod­czas wspi­na­nia wyko­rzy­stu­je­my pode­szwy butów, ale moż­na rów­nież wyko­rzy­stać pię­tę pod­czas pod­ha­cza­nia się.

Andrzej wyko­rzy­stu­je pod­czas wspi­nacz­ki pię­tę i dzię­ki temu utrzy­mu­je rów­no­wa­gę. Może rów­nież utrzy­mać rów­no­wa­gę dzię­ki zaha­cze­niu pal­cy u nogi. Pamię­taj­cie o tym że pię­ta może rów­nież pomóc Wam w zro­bie­niu dro­gi wspinaczkowej.