Transkrypcja: Wspinaczka ‑lina i bezpieczeństwo

Instruk­tor: Naj­waż­niej­szy ele­ment, bez któ­re­go w zasa­dzie bez­piecz­nie wspi­nać się nie da, nawet gdy­by­śmy posia­da­li wszyst­kie te ele­men­ty o któ­rych wcze­śniej mówi­li­śmy. Tym naj­waż­niej­szym ele­men­tem jest lina wspinaczkowa.

Lina wspi­nacz­ko­wa: Jest to szcze­gól­na lina, to nie jest zwy­kły sznu­rek; szcze­gól­na ze wzglę­du na wła­ści­wo­ści. Lina ta jest liną dyna­micz­ną; co to ozna­cza że jest to lina dyna­micz­na? Cho­dzi o to, że obra­zo­wo w momen­cie, w któ­rym wspi­nacz po odpad­nię­ciu od ścia­ny, po locie zosta­je wyha­mo­wa­ny przez part­ne­ra któ­ry go ase­ku­ru­je, lina ta roz­cią­ga się; mówię w “cudzy­sło­wiu” ponie­waż nie jest ona zbu­do­wa­na z gumy, jest zbu­do­wa­na z włó­kien spe­cjal­nych (polia­mi­do­wych), któ­re w odpo­wied­ni spo­sób skrę­co­ne w momen­cie zadzia­ła­nia siłą na tą linę, czy­li w momen­cie wyha­mo­wa­nia lotu wspi­na­cza — roz­krę­ca­ją się i skrę­ca­ją z powrotem.

Naj­waż­niej­sze! spraw­dzo­ny sprzęt: Pamię­taj­cie o jed­nym, że sprzęt któ­ry ma nam słu­żyć do bez­piecz­ne­go upra­wia­nia wspi­nacz­ki, czy­li sprzęt któ­ry słu­ży do ase­ku­ra­cji: uprząż, lina, przy­rząd ase­ku­ra­cyj­ny z kara­bin­kiem, nie może być sprzę­tem z “2 ręki”. Ten sprzęt musi­my, powiedz­my znać bar­dziej, bar­dzie ufać wła­snej żonie, wła­sne­mu mężo­wi, dla­te­go że od tego w jakim on jest sta­nie zale­ży nasze zdro­wie i życie. Nigdy nie wie­my jakim czyn­ni­kom była ona pod­da­na, któ­re mogły wpły­nąć na jej wytrzy­ma­łość, a nie są zauwa­żal­ne gołym okiem. Tak­że pamię­taj­cie — sprzę­tu nie kupu­je­my z “2 ręki” musi­cie go znać, musi­cie mu ufać.