Transkrypcja: Wspinaczka ‑rodzaje chwytów

Instruk­tor: Dziś powie­my na temat rodza­ju chwy­tów i spo­so­bów ich łapania.

Począt­ku­ją­cy wspi­nacz trak­tu­je ścian­kę wspi­nacz­ko­wą jak dra­bi­nę i chwy­ty umiesz­czo­ne na niej jak szcze­ble dra­bi­ny; (poka­za­ne 4 obra­zy chwy­tów). Ozna­cza to że chwyt sta­ra się zła­pać jako nachwyt, od góry. Tym­cza­sem ist­nie­je wie­le rodza­jów chwy­tów, do któ­rych dopa­so­wu­je­my spo­sób łapania.

Obraz: przy­spie­szo­na wspi­nacz­ka z muzyką

Instruk­tor: Ist­nie­ją 3 zasad­ni­cze rodza­je chwy­tów: po pierw­sze nachwyt — czy­li chwyt któ­ry łapie­my od góry; po dru­gie pod­chwyt — czy­li chwyt któ­ry łapie­my od dołu; oraz tak zwa­ny chwyt bocz­ny czy­li ina­czej odciąg — chwyt któ­ry łapie­my z boku.

Korzy­sta­jąc pod­czas wspi­nacz­ki z tych trzech rodza­jów chwy­tów, istot­ne jest nie tyl­ko to w jaki spo­sób je łapie­my, ale waż­na jest pra­ca całe­go cia­ła; cho­dzi o to, by dany chwyt obcią­żyć w odpo­wied­nim kie­run­ku, pod odpo­wied­nim kątem.

Obraz: spo­so­by wyko­rzy­sta­nia róż­nych chwytów

Instruk­tor demon­stru­je róż­ne spo­so­by chwy­tów pod­czas wspi­nacz­ki na ścian­ce wspinaczkowej