Transkrypcja: Wspinaczka — technika w przewieszeniu

Instruk­tor: Witaj­cie, dziś parę słów na temat pod­staw tech­ni­ki wspi­nacz­ki w przewieszeniu.

Naj­czę­ściej sto­so­wa­ną w prze­wie­sze­niu, w for­ma­cji prze­wie­szo­nej tech­ni­ką jest tech­ni­ka bocz­na, któ­rą demon­stru­je nam Ola. Pole­ga ona na tym, że wspi­nacz w momen­cie wyko­ny­wa­nia ruchu do góry wycho­dząc oczy­wi­ście z nóg, skrę­ca bio­dra tak że usta­wia­ją się one pro­sto­pa­dle do ściany.

Obraz: wspi­nacz poka­zu­je tech­ni­kę w przewieszeniu

Instruk­tor: Pod­czas wspi­nacz­ki w prze­wie­sze­niu ręce są dużo bar­dziej obcią­żo­ne niż pod­czas wspi­nacz­ki w for­ma­cjach pio­no­wych, dla­te­go powin­ny pozo­sta­wać jak naj­czę­ściej, jak naj­dłu­żej wypro­sto­wa­ne. Bar­dzo waż­na jest pra­ca nóg i ruch skręt­ny bioder.

Obraz: wspi­nacz poka­zu­je tech­ni­kę w przewieszeniu