Transkrypcja: Wspinaczka ‑uprząż i asekuracja

Instruk­tor: Cześć, nazy­wam się Prze­my­sław Bal­la­da, jestem instruk­to­rem wspi­nacz­ki skal­nej Pol­skie­go Związ­ku Alpi­ni­zmu. Dziś powie­my kil­ka słów na temat uprzę­ży i przy­rzą­du asekuracyjnego.

Rów­nie istot­ny a może nawet bar­dziej istot­ny jest sprzęt, któ­ry ma uczy­nić tą wspi­nacz­kę bar­dziej bez­piecz­ną. On nam nie daje 100% gwa­ran­cji pamię­taj­my o tym zawsze, 100% gwa­ran­cji bez­pie­czeń­stwa, bo czyn­ni­kiem zawod­nym jest czło­wiek; nawet naj­lep­szy sprzęt w nie­wpraw­nych rękach nie zapew­ni nam bez­pie­czeń­stwa sam z sie­bie, więc o tym musi­my zawsze pamiętać.

Uprząż wspi­nacz­ko­wa: Z cze­go skła­da się uprząż wspi­nacz­ko­wa; po pierw­sze z pasa bio­dro­we­go, z taśm udo­wych, z tasie­mek do któ­rych wspi­na­my sprzęt wspi­nacz­ko­wy, któ­re­go w danym momen­cie nie uży­wa­my, czy­li do nosze­nia tego sprzę­tu. Są też klam­ry, któ­ry­mi może­my wyre­gu­lo­wać zarów­no pas bio­dro­wy i taśmy udo­we. I naj­waż­niej­szy ele­ment — ta poma­rań­czo­wa tasiem­ka — jest to tak zwa­ny łącz­nik (nazwa wzię­ła się stąd, że łączy po pro­stu oba ele­men­ty uprzę­ży. Jest to naj­waż­niej­szy i naj­sil­niej­szy ele­ment każ­dej uprzę­ży. Wytrzy­mu­je 22 kilo­new­to­ny. Żeby zobra­zo­wać to, to przy sta­tycz­nym obcią­że­niu, czy­li jeśli byśmy powie­si­li jakiś cię­żar na tym łącz­ni­ku, to wytrzy­mu­je 2 tony 200 kg.

Dla­cze­go jest naj­waż­niej­szym i naj­sil­niej­szym ele­men­tem uprzę­ży? Dla­te­go, że do tego wła­śnie ele­men­tu wpi­na­my przy­rząd asekuracyjny.

Przy­rząd ase­ku­ra­cyj­ny: Kolej­nym ele­men­tem, któ­ry ma uczy­nić wspi­nacz­kę bez­piecz­niej­szą jest przy­rząd ase­ku­ra­cyj­ny wraz z kara­bin­kiem. Mam wpię­ty ten przy­rząd do tasiem­ki; wypnę i zade­mon­stru­ję. Kara­bi­nek z wpię­tym do nie­go przy­rzą­dem asekuracyjnym.

Ase­ku­ra­cja lino­wa z uży­ciem przy­rzą­du: obraz oso­by ase­ku­ru­ją­cej wspi­na­cza pod­czas jej wspi­nacz­ki na ścia­nie wspinaczkowej