Puchar “Naszych Skał” 

www.pza.org.pl

Puchar “Naszych Skał” to nowa kon­cep­cja, któ­rą pra­gnie­my zapo­cząt­ko­wać już w tym roku. Będzie to cykl ple­ne­ro­wych imprez orga­ni­zo­wa­nych przez lokal­ne śro­do­wi­ska, któ­re poza towa­rzy­ską for­mu­łą rywa­li­za­cji będą obję­te patro­na­tem Ini­cja­ty­wy Śro­do­wisk Wspi­nacz­ko­wych “Nasze Skały”.

Impre­zy te poza aspek­tem towa­rzy­sko-spor­to­wym będą oka­zją do pro­pa­go­wa­nia misji IŚW “Nasze Ska­ły”, a tak­że zasad popraw­ne­go — pro­eko­lo­gicz­ne­go — korzy­sta­nia z rejo­nów skal­nych i obo­wią­zu­ją­cych zasad ety­ki wspi­nacz­ko­wej (min. kwe­stie zwią­za­ne z drytoolingiem).

W cykl wcho­dzić będą nastę­pu­ją­ce imprezy:

luty: Gry Dry­To­olo­we o Kazio­wą Igłę (Świę­to­krzy­ski Klub Alpinistyczny)
marzec: Try­To­ol — Kra­kow­ski Mityng Dry­to­olo­wy (wspinanie.pl, Klub Wyso­ko­gór­ski Kraków)
maj: Memo­riał Andrze­ja Skwir­czyń­skie­go (Klub Wyso­ko­gór­ski Kraków)
czer­wiec: Bez­ci­śnie­nio­wy Mityng Wspi­nacz­ko­wy im. Pio­tra Dawi­do­wi­cza (Maga­zyn Górski)
wrze­sień: Mara­ton wspi­nacz­ko­wy “Big Wall w Soko­łach” (Wro­cław­ski Klub Wysokogórski)
Mamy nadzie­ję, że do tej listy doj­dą jesz­cze kolej­ne imprezy.

Wię­cej infor­ma­cji wkrótce.
Michał Kajca
IŚW “Nasze Skały”
+48 694 490 001

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments