Waka­cje dobie­gły koń­ca, czas na pod­su­mo­wa­nie nasze­go konkursu.

Zgło­si­li­ście pra­wie 100 miejsc, doda­jąc ponad 300 zdjęć cie­ka­wych obiek­tów i loka­li­za­cji nie tyl­ko z Pol­ski. Prze­glą­da­nie ich zaję­ło nam ponad 3 godzi­ny, a i tak musie­li­śmy się powstrzy­my­wać przed szu­ka­niem dodat­ko­wych infor­ma­cji, by nie tra­cić cza­su i jak naj­prę­dzej ogło­sić zwycięzców.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zło­żo­nej z wybra­nych zdjęć naj­cie­kaw­szych obiek­tów oraz zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi, któ­re znaj­dzie­cie pod zdjęciami!

…wię­cej inspi­ru­ją­cych do podró­ży zdjęć znaj­dzie­cie oczy­wi­ście na TRAIL.PL, a teraz czas na wyniki!

Nagro­dy — trac­ke­ry GPSport 245 mar­ki HOLUX otrzymują:

  • Maciej Koście­lak — za doda­nie naj­więk­szej licz­by cie­ka­wych miejsc i ich opi­sów, 
  • Ewe­li­na Kubi­ca — za zdo­by­cie naj­wię­cej polu­bień doda­ne­go miejsca
  • oraz Han­na Nowak, któ­ra dziel­nie wal­czy­ła o naj­więk­szą ilość doda­nych miejsc, jed­nak nie dała rady poko­nać Maćka.

Dodat­ko­wo, za poka­za­nie nam cie­ka­wych miejsc z zagra­ni­cy i pięk­ne uję­cia, posta­no­wi­li­śmy uho­no­ro­wać naszym fir­mo­wym buf­fem jesz­cze jed­ną oso­bę — Agniesz­kę San­drę Żuk.

Gra­tu­lu­je­my!

 

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za zaba­wę i zapra­sza­my do dal­szej współpracy!