Wyniki konkursu
Nad­szedł czas na wyni­ki kon­kur­su SZYBKO NA SZLAKU Z DYNAFITEM.

Współ­za­wod­nic­two odby­wa­ło się na 6 tra­sach, wyty­czo­nych po pol­skich szla­kach tury­stycz­nych. Dokład­ne opi­sy i prze­bieg tras zamiesz­czo­no na stro­nach ser­wi­su TRAIL.PL. Tam też znaj­dzie­cie peł­ne tabe­le z cza­sa­mi osią­gnię­ty­mi przez startujących.

Nagro­da­mi prze­wi­dzia­ny­mi w kon­kur­sie były bony na sprzęt fir­my Dyna­fit, Sale­wa i Bri­ko, o łącz­nej war­to­ści 3000zł. Poni­żej wyni­ki wszyst­kich kla­sy­fi­ka­cji — pro­si­my o wysła­nie adre­sów kore­spon­den­cyj­nych na info@trail.pl.

                                           

Zwy­cięz­cy poszcze­gól­nych tras w KATEGORII MĘŻCZYZN — bon o war­to­ści 200zł

TRASA SUDECKA: Paweł Gór­czyń­ski (z cza­sem 1h 21min 56s)

TRASA BESKIDZKA: Piotr Hyży (z cza­sem 1h 52min 53s)

TRASA TATRZAŃSKA: Mar­cin Sikor­ski (z cza­sem 1h 21min 31s)

TRASA POZNAŃSKA: Paweł Gór­czyń­ski (z cza­sem 1h 39min 17s)

TRASA KRAKOWSKA: Piotr Hyży (z cza­sem 34min 26s)

TRASA WARSZAWSKA: Artur Kurek (z cza­sem 1h 15min 23s)

 

Zwy­cięz­cy poszcze­gól­nych tras w KATEGORII KOBIET — bon o war­to­ści 200zł

TRASA SUDECKA: Ewe­li­na Szy­mań­ska (z cza­sem 1h 38min 42s)

TRASA TATRZAŃSKA: Justy­na Żysz­kow­ska (z cza­sem 1h 39min 17s)

TRASA POZNAŃSKA: Ewe­li­na Szy­mań­ska (z cza­sem 1h 4min 48s)

TRASA KRAKOWSKA: Rena­ta Bie­lań­ska  (z cza­sem 45min 38s)

Nie przy­zna­no nagród na TRASIE BESKIDZKIEJ i na TRASIE WARSZAWSKIEJ, z powo­du bra­ku star­tu­ją­cych tam kobiet.

 

Nagro­dy przy­zna­ne POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM kon­kur­su — bon o war­to­ści 100zł

Piotr Kisie­lew­ski (za 3‑krotne poko­na­nie TRASY KRAKOWSKIEJ)

Maciek Indy­ka (za poko­na­nie TRASY TATRZAŃSKIEJ i 3‑krotne poko­na­nie TRASY KRAKOWSKIEJ)

Patryk Szy­mań­ski   (za poko­na­nie TRASY SUDECKIEJ i 2‑krotne poko­na­nie TRASY POZNAŃSKIEJ)

Ewe­li­na Szy­mań­ska (za poko­na­nie TRASY SUDECKIEJ i 2‑krotne poko­na­nie TRASY POZNAŃSKIEJ)

Rena­ta Bie­lań­ska (za 2‑KROTNE poko­na­nie TRASY TATRZAŃSKIEJ)

Kuba Zwo­liń­ski (za naj­cie­kaw­szy opis tra­sy ze zdjęciami)

 

Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim zwy­cięz­com i choć kon­kurs jest  już zakoń­czo­ny, zachę­ca­my do dal­szych prób bicia rekor­dów — opcj wgry­wa­nia wła­snych GPX-ów zosta­je aktywna 🙂