Pro­stą zasa­dą doty­czą­cą robie­nia zapa­sów do kam­pe­ra jest mini­ma­li­zo­wa­nie wszyst­kie­go. Sta­raj się zabie­rać wszyst­kie­go jak naj­mniej i w jak naj­mniej­szym roz­mia­rze. Doty­czy to tak­że wypo­sa­że­nia kuch­ni i zapa­sów kuchen­nych do kampera. 

Wypo­sa­ża­jąc kuch­nię moż­na uciec się do róż­nych spo­so­bów oszczę­dza­nia prze­strze­ni. Z łatwo­ścią miesz­czą­ce się w szu­fla­dzie skła­da­ne miar­ki kuchen­ne, dursz­la­ki i miski są dobrym przy­kła­dem. Oszczę­dza­ją masę miej­sca, a jed­no­cze­śnie pozwa­la­ją goto­wać w kam­pe­rze w spo­sób kre­atyw­ny z całym kuchen­nym wypo­sa­że­niem pod ręką.

Przy­pra­wy takie jak ket­chup moż­na kupić w małych butel­kach. Wypo­sa­że­nie lodów­ki i szaf­ki w zapa­sy ulu­bio­ne­go jedze­nia jest koniecz­ne. Nie zapo­mnij tak­że o ręcz­ni­kach, papie­rze toa­le­to­wym, pły­nie do naczyń i mydle. Zamiast mydła w kost­ce zabierz mydło w pły­nie. Łatwiej go uży­wać w kamperze.

Gumo­wa mata jest dosko­na­łym spo­so­bem by utrzy­mać przed­mio­ty na pół­kach i w szaf­kach, zapo­bie­ga­jąc ich prze­su­wa­niu w trak­cie jaz­dy kamperem.

Szaf­ki w kam­pe­rach są zwy­kle dość małe, a zwy­czaj­ne dru­cia­ne wie­sza­ki mają ten­den­cję do ześli­zgi­wa­nia się z drąż­ka kie­dy kam­per jest w ruchu. Naj­lep­szym rodza­jem wie­sza­ków do kam­pe­rów są takie z moc­no zawi­nię­ty­mi haka­mi, któ­re nie będą się huś­ta­ły i zsu­wa­ły z drąż­ka. Nie­któ­rzy ludzie wygi­na­ją wie­sza­ki aby jesz­cze ści­ślej obej­mo­wa­ły drą­żek. Ubra­nie nie będzie się tak łatwo ześli­zgi­wa­ło z wie­sza­ków, któ­re są pokry­te materiałem.

Bar­dzo dobrym pomy­słem jest zabra­nie ze sobą w podróż kam­pe­rem wycie­racz­ki. Poło­żo­na przed drzwia­mi pozwo­li unik­nąć wno­sze­nia do środ­ka bru­du, tra­wy, kurzu i błota.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments