W przy­pad­ku nor­dic wal­king nie trze­ba uczyć się róż­nych tech­nik, by móc cie­szyć się tym typem aktyw­no­ści fizycz­nej. Wystar­czy opa­no­wać pod­sta­wo­wą tech­ni­kę cho­dze­nia i popraw­ne korzy­sta­nie z kijków.

Moż­na wpro­wa­dzić do tre­nin­gu pew­ne uroz­ma­ice­nia, któ­re pozwo­lą na bar­dziej efek­tyw­ną pra­cę cia­ła. Po opa­no­wa­niu pod­sta­wo­wej tech­ni­ki cho­dze­nia moż­na spró­bo­wać zmie­rzyć się z bar­dziej zaawan­so­wa­ny­mi for­ma­mi nor­dic wal­king. Oso­by w lep­szej kon­dy­cji fizycz­nej na pew­no będą czer­pać z nich same korzyści.

Zaawan­so­wa­ne for­my nor­dic wal­king obejmują:

Nor­dic running

Jest to kom­bi­na­cja nor­dic wal­king i bie­ga­nia. W skró­cie ozna­cza to po pro­stu bie­ga­nie z kij­ka­mi. Nale­ży zacząć naj­pierw od bie­gu w wol­nym tem­pie, co pozwo­li na sko­or­dy­no­wa­nie ruchów ramion z kijkami.

Nor­dic jogging

Ta for­ma spra­wia, że całe cia­ło czło­wie­ka pra­cu­je bar­dziej inten­syw­nie. Pozwa­la ona na więk­sze wyko­rzy­sta­nie kij­ków, gdyż kro­ki są wydłużone.

Double poling

Tech­ni­ka ta pole­ga na ode­pchnię­ciu obu kij­ków w tym samym cza­sie i wyko­na­niu kro­ków. Pra­cu­ją wte­dy inten­syw­niej ramio­na i gór­ne czę­ści pleców.

Nor­dic skating

Jest to tak napraw­dę jaz­da na łyż­wach na dużych odle­gło­ściach. Jest ono podob­ne do tech­ni­ki łyż­wiar­skiej, w któ­rej jeź­dzi się zygzakiem.

Sam nor­dic wal­king jest ćwi­cze­niem, pod­czas któ­re­go pra­cu­je więk­szość mię­śni. Jeśli jed­nak potrzeb­na jest nam  jakaś róż­no­rod­ność i uwa­ża­my, że damy sobie radę z zaawan­so­wa­ny­mi for­ma­mi tego spor­tu, może­my ich spró­bo­wać. Nale­ży tyl­ko pamię­tać, aby przed przy­stą­pie­niem do nich spraw­dzić swo­ją kon­dy­cję i opa­no­wać pod­sta­wo­wą tech­ni­kę chodzenia.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments