Zabor­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży w połu­dnio­wo-zachod­niej czę­ści woje­wódz­twa pomor­skie­go. Jego tery­to­rium opla­ta jak obwa­rza­nek nie­wiel­ki Park Naro­do­wy Bory Tuchol­skie, peł­niąc rolę jego otu­li­ny. Jest on dosko­na­łym miej­scem do orga­ni­za­cji spły­wów kaja­ko­wych i rowe­ro­wych wycie­czek. Tury­ści wypra­wia­ją się w te rejo­ny, aby odpo­cząć na łonie praw­dzi­wie dzi­kiej przy­ro­dy i poznać nie­zwy­kłą kul­tu­rę tej czę­ści Pomorza.

Obszar Zabor­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go roz­cią­ga się pomię­dzy wiel­ki­mi jezio­ra­mi: Somiń­skim i Kru­szyń­skim na pół­no­cy oraz Cha­rzy­kow­skim i Kra­siń­skim na połu­dniu. Ponad 70 pro­cent jego tery­to­rium sta­no­wią lasy, głów­nie sosno­we, a aż 13 pro­cent tere­nu to tafle jezior i rze­ki. Prze­pły­wa­ją przez nie­go Brda i jej dopływ o nazwie Zbrzyca.

Na tere­nie par­ku moż­na odna­leźć licz­ne gospo­dar­stwa agro­tu­ry­stycz­ne, ośrod­ki wypo­czyn­ko­we i pen­sjo­na­ty. Naj­więk­sze ich zgru­po­wa­nie da się odna­leźć w miej­sco­wo­ściach Cha­rzy­ko­wy na połu­dnio­wym brze­gu Jezio­ra Cha­rzy­kow­skie­go, a tak­że w Swor­ne­ga­ciach na pół­noc­nym brze­gu Jezio­ra Kra­siń­skie­go. Oba te czy­ste akwe­ny są dosko­na­łym miej­scem do pły­wa­nia, żeglo­wa­nia i węd­ko­wa­nia. Leżą w cało­ści w Zabor­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym, a na ich wschod­nich brze­gach roz­po­czy­na się tery­to­rium Par­ku Naro­do­we­go Bory Tuchol­skie. W Cha­rzy­ko­wach i Swor­ne­ga­ciach nie bra­ku­je marin kaja­ko­wych, restau­ra­cji i innej infra­struk­tu­ry turystycznej.

Cha­rak­te­ry­zu­jąc się mały­mi waha­nia­mi prze­pły­wu wody Brda jest dosko­na­łym szla­kiem kaja­ko­wym, któ­rym moż­na spły­nąć z Byd­gosz­czy, przez wie­le jezior Zabor­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, aż do kory­ta Wisły i dalej do Gdań­ska. Zanim dotrze się w kaja­ku do gra­nic par­ku na wyso­ko­ści kaszub­skiej wio­ski Męci­kał, trze­ba prze­pły­nąć pod zabyt­ko­wym wia­duk­tem kole­jo­wym w pobli­skim Rytlu. Dalej szlak wod­ny Brdy prze­pły­wa przez jezio­ra Dybrzyk, Łęc­kie, Witocz­no i docie­ra do let­ni­sko­wych Swor­ne­ga­ci. Następ­nie prze­pły­wa kolej­no do jezior Kra­siń­skie­go oraz Cha­rzy­kow­skie­go i zakrę­ca na wschód, do wsi Kona­rzy­ny. Wzdłuż rze­ki prze­bie­ga tak­że ozna­ko­wa­ny na nie­bie­sko, pie­szy szlak tury­stycz­ny PTTK. Trakt ten roz­po­czy­na się w Byd­gosz­czy i pro­wa­dzi przez Soko­le-Kuź­ni­cę, Świt, Rytel, Swor­ne­ga­cie i Kona­rzy­ny do Brdy­uj­ścia, gdzie Brda wpły­wa do Wisły.

Ze Swor­ne­ga­ci moż­na wybrać się na wyciecz­kę do wie­lu cie­ka­wych miejsc Zabor­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go nie­bie­skim szla­kiem rowe­ro­wym. Wyjeż­dża­jąc nim na połu­dnio­wy zachód, docie­ra się do mostu na rze­ce Cho­ci­nie w miej­sco­wo­ści Cho­ciń­ski Młyn i zakrę­ca na połu­dnio­wy wschód, do leżą­cych na prze­smy­ku pomię­dzy jezio­ra­mi Kra­siń­skim i Cha­rzy­kow­skim Małych Swor­ne­ga­ci. Następ­nie szlak pro­wa­dzi przez Sta­ry Młyn do miej­sco­wo­ści Charzykowy.

Nie­bie­skim trak­tem rowe­ro­wym moż­na się wybrać znad Jezio­ra Cho­rzy­kow­skie­go jesz­cze dalej, do leżą­cych na połu­dnio­wym skra­ju par­ku i szczy­cą­cych wie­lo­ma cen­ny­mi zabyt­ka­mi Choj­nic. Do naj­waż­niej­szych z nich nale­żą monu­men­tal­na, gotyc­ka bazy­li­ka z XIV w., śre­dnio­wiecz­ne mury miej­skie z wyso­ką, cegla­ną Bra­mą Człu­chow­ską i baro­ko­we kole­gium jezu­ic­kie. Choj­nic­ka sta­rów­ka zacho­wa­ła swój ory­gi­nal­ny, śre­dnio­wiecz­ny układ prze­strzen­ny, a poza wie­lo­ma kamie­ni­ca­mi z XVIII i XIX w., moż­na na niej podzi­wiać góru­ją­cy nad Ryn­kiem, neo­go­tyc­ki ratusz. Cen­tral­nym miej­scem pla­cu jest cie­ka­wa fon­tan­na, w któ­rą moż­na się wsłu­chi­wać sie­dząc na pobli­skiej ław­ce lub w ogród­ku restauracji.

Jezio­ro Nawio­nek w Zabor­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym, fot. Przy­ku­ta, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments