Załę­czań­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży na juraj­skiej Wyży­nie Woź­nic­ko-Wie­luń­skiej, na pogra­ni­czu woje­wództw łódz­kie­go, opol­skie­go i ślą­skie­go. Cechu­je go bar­dzo boga­ta rzeź­ba tere­nu, a tutej­sze malow­ni­cze wznie­sie­nia są czę­sto przy­ozdo­bio­ne wapien­ny­mi ska­ła­mi. Cały park moż­na zwie­dzić w kaja­ku, wybie­ra­jąc się na spływ szla­kiem wod­nym Wiel­kie­go Łuku Warty.

Załę­czań­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy to jeden z bar­dziej malow­ni­czych zakąt­ków połu­dnio­wo-środ­ko­wej Pol­ski. Roz­cią­ga się od Krasz­ko­wic na pół­no­cy do Prze­mie­chów na połu­dniu, a od wcho­du sąsia­du­je z nie­wiel­kim mia­stem Dzia­ło­szyn. Więk­sza część par­ku znaj­du­je się w woje­wódz­twie łódz­kim, obej­mu­jąc swym zasię­giem zako­le dol­ne­go bie­gu War­ty, nazy­wa­ne Łukiem Załę­czań­skim lub Wiel­kim Łukiem War­ty. Ponad poło­wę jego tery­to­rium sta­no­wią lasy. Wraz z nad­war­ciań­ski­mi roz­le­wi­ska­mi są one domem dla oko­ło 130 gatun­ków pta­ków, a w oko­licz­nych jaski­niach zna­la­zło schro­nie­nie wie­le cen­nych rzad­kich nietoperzy.

W obrę­bie par­ku dzia­ła­ją dwa ośrod­ki wypo­czyn­ko­we. Pierw­szy z nich to „Nad­war­ciań­ski Gród” nale­żą­cy do ZHP, któ­ry znaj­du­je się w zachod­niej czę­ści zako­la War­ty, na połu­dnio­wo-zachod­nim krań­cu par­ku. Z tego miej­sca moż­na wybrać się na wyciecz­kę do naj­cen­niej­szych przy­rod­ni­czo zakąt­ków par­ku kil­ko­ma ozna­ko­wa­ny­mi ścież­ka­mi dydak­tycz­ny­mi. Kolej­ny ośro­dek, szko­le­nio­wo-wypo­czyn­ko­wy, moż­na odna­leźć na pół­no­cy, w miej­sco­wo­ści Kamion. W Załę­czań­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym i jego naj­bliż­szej oko­li­cy dzia­ła też parę gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych oraz pola namiotowe.

Spływ kaja­ko­wy po Wiel­kim Łuku War­ty moż­na roz­po­cząć w górze rze­ki, w Dzia­ło­szy­nie, gdzie znaj­du­je się wygod­na sta­ni­ca kaja­ko­wa. Do tego mia­stecz­ka dojeż­dża się dro­gą kra­jo­wą nr 42. Jesz­cze zanim wsią­dzie się do kaja­ka, war­to w nim zoba­czyć póź­no­re­ne­san­so­wy dwór obron­ny z XVI w. Aktu­al­nie ten dzia­ło­szyń­ski pałac jest pięk­nie wyre­mon­to­wa­ny i mie­ści się w nim muzeum regio­nal­ne oraz biblio­te­ka. Cie­ka­wym obiek­tem w Dzia­ło­szy­nie jest też kościół Zna­le­zie­nia Krzy­ża Św. i Św. Marii Mag­da­le­ny. Świą­ty­nia ta zosta­ła zbu­do­wa­na już w śre­dnio­wie­czu, a na prze­strze­ni wie­ku przy­bra­ła sza­tę barokową.

Szlak wod­ny wie­dzie z Dzia­ło­szy­na na zachód, do odda­lo­ne­go o oko­ło 15 km „Nad­war­ciań­skie­go Gro­du”. Mija­ne przez kaja­ka­rzy brze­gi są w wie­lu miej­scach zale­sio­ne. War­ta czę­sto zakrę­ca, wra­ca­jąc jed­nak bar­dzo szyb­ko na swój wła­ści­wy kie­ru­nek. W pew­nym momen­cie rze­ka skrę­ca w koń­cu ostro na pół­noc. Nie­da­le­ko znaj­du­je osa­da Kępo­wi­zna. Po pra­wej stro­nie kaja­ka­rze mija­ją tu ośro­dek wypo­czyn­ko­wy „ZHP”, a po lewej zabyt­ko­wy, drew­nia­ny młyn wod­ny i kil­ka wiej­skich zabu­do­wań. Wod­ny szlak po Wiel­kim Łuku War­ty bie­gnie dalej na pół­noc, do wsi Przy­wóz. War­to tam na chwi­lę wysiąść z kaja­ka, aby zoba­czyć sta­ro­żyt­ne kur­ha­ny, wznie­sio­ne w tym miej­scu na prze­ło­mie II i III w n.e. przez lud tzw. kul­tu­ry prze­wor­skiej. Już kil­ka kilo­me­trów dalej szlak kaja­ko­wy docie­ra do ośrod­ko­wa wypo­czyn­ko­we­go Kamion. Przed kola­cją moż­na tu wybrać się na krót­ki spa­cer, aby zoba­czyć miej­sco­wą, XVIII-wiecz­ną, wiej­ską kapliczkę.

Załę­czań­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy, War­ta w pobli­żu Bobrow­nik, fot. Przy­ku­ta, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments